HOME | ENGLISH
| Contact Us | Site map |
Home > Community > News
번호
제목
31 대구세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 11. 12) 2397
30 부산 예스덱스 부스참여 (2016. 11. 12~13) 4773
29 대전세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 10. 26) 2477
28 안동세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 10. 19) 2202
27 네오바이오텍 국제세미나 부스참여 (2016. 10. 9) 2195
26 포항세미나 – 네오바이오텍초청 (2016. 9. 24) 2176
25 대구 세미나 – 덴토피아초청 (2016. 8. 24) 2171
24 부산 핸즈온세미나 (2016. 7. 23) 2205
23 밀레니엄세미나 강연 (2016. 7. 17) 2075
22 벤쳐기업인증 (2016. 7. 15) 2168
21 울산 세미나 - 와로메디컬초청 (2016. 7. 6) 2358
20 서울세미나 (2016. 6. 29) 2290
19 창원 세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 6. 25) 2300
18 부산 핸즈온세미나 (2016. 6. 22) 2344
17 중국 연변자치주 치과의사회 초청강연 (2016. 6. 19) 2446
16 창원세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 6. 15) 2249
15 서울세미나 (2016. 5. 29) 2388
14 어태치먼트 장착구조 특허획득 (2016. 5. 23) 2235
13 부산세미나 – 와로메디컬초청 (2016. 5. 7) 2134
12 시덱스전시회 부스참여 (2016. 4. 17) 2135
userLang20150227055800097